اندرز

هان ای پسر!

چون برای رفع حاجتی26.gif به گوشه ای شدي٬ نخست کار تو اين باشد که وجود آب را تحقيق کنی! مبادا که آب نباشد و حاجت تو ناتمام ماند که بسيار بوده اند بزرگانی که مستاصل مانده اند به چنين گاهی! خاصه اگر در سفر باشی که بتر!

/ 0 نظر / 6 بازدید