- يعني چي ؟
- مگه بده 06.gif
- نه ! نگفتم که بده ! اما ..... بيکاري ها !
-- تو اينجوري حساب کن .
- آخه نمي دونم واسه چي اين کار رو مي کني ؟
- واسه چي نداره . يه بار هم قبلا بهت گفته ام .
- اما من هنوز مي گم آدم يه وبلاگ درست و حسابي رو اداره کنه  خيلي بهتر از اينه که چند تا وبلاگ نصفه نيمه داشته باشه .
- اولندش که اون چند تا نصفه نيمه نيستن بلکه تا جايي که بتونم و حالشو داشته باشم همشونو  به موقع به روز ميکنم . دومندشم که من نمي خوام قر وقاطي بنويسم . اگه بخوام همه چيزو يه جا بنويسم  که ديگه وبلاگ نيس. ميشه يه چيزي مثل اين روزي نامه ها ..
- خيلي خب ! خيلي خب ! پرفسور ِجامعهِ شناسِ پر اطلاع ِ باسوادِ همه چيز فهم ! من که از پس زبون تو و اون استدلالاي الکيت بر نميام .
- پس ديگه در اين مورد چيزي نگي !
- آخه علامه دهر ، عقل کل دوران ! آدم مگه تو چند زمينه مي تونه تخصص داشته باشه که بخواد در هر موردش اظهار نظر کنه و حرفي براي گفتن داشته باشه 06.gif12.gif
- ا ! باز تو شروع کردي ؟ آقا جون ! وقتي خيليا چند تا شغل و مسووليت ...
- اوه اوه ! ترمز . ... تو رو جون همون کسي که حالتو گرفته وارد معقولات نشو که عقل ما کششو نداره !
- تقصير توئه که هي استنطاق مي کني !
- آقاي اديب ! لب کلام بگو : مي خواي اينجا چي بگي ؟
- قرار نيست چيزي بگم ، مي خوام چيزي بنويسم !
- ملا لغتي ! اينقدر گير نده ! حال ندارم. بگو ببينم مي خواي چي بنويسي ؟
- ملا لغتي نيستو  و اصلش ملا نقطيه ! در ثاني : مي خوام مثلا طنز بنويسم !
- جوک نگو !
- چيه ؟ مگه من از بقيه چي کم دارم ؟
- هيچي ! فقط دوتا چيز   !
- چي 06.gif
- يکي عقل و يکي هم قريحه !
- خيلي مرسي !15.gif
- خواهش مي کنم.21.gif
- اما من کارم رو مي کنم !13.gif
- خوب باشه ، اما موندم وسط اين همه طنز و طناز و طنزينه ، مي خواي چيکار کني ؟
- هيچي ! اولندش که من ادعايي ندارم ، پس انتظار زيادي هم ندارم . دومندش مي خوام اگه مشکلي پيش نياد بيشتر در مورد سوتي بروبچ بنويسم !
- نه ! نشد !
-چي نشد ؟
- نميشه ! اينکارت ايراد داره !
- چه ايرادي ؟
- شايد خيليا راضي نباشن تو اسموشونو ببري! خانوما رو هم که اصلا حرفشو نزن !
- نترس . من تا جايي که بتونم اسم کسي رو مستقيما نمي آرم در مورد خانوما هم عاقلتر از اين حرفام که بخوام پا رو دم شير بذارم
-  هه هه  ترسو !
-  ترس نيست . عقله !
- اما من زياد اميدوار نيستم . موفق نمي شي !
- ممنون از اين همه دلگرمي دادن . اما من کارم رو مي کنم .
- ....
- وقتي پته ريز طنز مي نويسه و و قتي وبلاگ طنزمون شده خانقاه و جايگاه عارفان و سالکان و صوفيان ، من پا پيش مي ذارم .
- بذار ! به جهنم 12.gif
- درست صحبت کن ! تو يه وبلاگري ! کلاس داشته باش !
- بشين بينيم بابا . من يه عمله ام ....
- 19.gif
- حالا بعد از همه اين حرفا ، بگو ببينم از کجا شروع مي کني ؟
- سوتي هاي ساوه ! اول سوتي هاي اون روز که رفتيم خونه رضا اينا .
- بعدش ؟
- تکچرخهاي سفر جمکران و بقيه جاها
- و ايسا ببينم !؟ تکچرخ ؟؟؟ يعني چي ؟
- مصوبه جديد فرهنگستانه .
- به جاي چي ؟
- سوتي !
- تو مي خواي هر سري اينقد روده درازي کني ؟
- نه ! تقصير تو شد ...
-خيلي خوب ! کي شروع مي کني ؟
- يادداشت بعدي !04.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید