اوج احساس

شما برای رفتن  به يك مجلس عقد دعوت شده ايد

شما برای رفتن به اين مجلس بايد به يك شهر ديگر برويد.

شما فرصت اصلاً نداريد اما بايد برويد.

شما به آن شهر می رويد اما ...

دقيقاً موقع پياده شدن از تاكسی  صندلی ماشين نامردی می كند!12.gif

شما مجبوريد راست راست در خيابان راه برويد(12.gif  تر )

شما تا يك ساعت ديگر بايد به مجلس برويد.

شما با داشتن همچين شلواری ،  چه حسی داريد ؟

/ 0 نظر / 8 بازدید