اوليناش

- پس چي شد ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- چي ؟

- نوشتار طنز سرکار !

- آها . مي نويسم، چقدر عجولي !

- يه نيگا به تاريخ مطلب قبليت کن ! هنوزم زوده 06.gif

- نه !

- پس چي ؟

- راستش ، چشمه طنزم خشکيده19.gif

25.gif گفتم اينکاره نيستي14.gif

- هستم. اما چيکار کنم ؟ سرم شلوغه ، آنلاين شدن برام سخت شده ! تازه بعدشم ...

- بعدشم چي ؟

- هيچي ! بي خيال .

- وقت و پول و حوصله و هزينه خودتو بقيه رو هدر ميدي و هيچ کاري هم نمي کني. خودتم مي فهمي داري چيکار مي کني ؟

- مگه قراره بفهمم ؟ يادت نره که ما کجا ....

- اَه ، بازم خاکي مي زني ها !

- دست خودم نيست . متعهدم . نمي تونم ساکت بشينم.

- ...

- ....

-.....

-......

- بسه ديگه ، لوس بازي موقوف!12.gif

- باشه

- پايه اي بريم بيرون ؟

- نوچ !

- چرا ؟

- دارم براي وبلاگم مطلب مي نويسم .

- بابا نويسنده !

- خواهش مي شود!21.gif08.gif

- دارم مسخره ات مي کنم عمله ! جدي نگير.12.gif

- منم فهميدم. رو کم کني تو بود.09.gif

-----

- از سوتي هاي ساوه چي داري واسه گفتن ؟

- براي چي مي خواي ؟

- مي خوام بشنوم !

- تو که خودت بودي . واسه چي مي پرسي ؟

  درگوشي ( - عمله ! مي خوام کمکت کنم. اين يه مقدمه اس براي اينکه بتوني زود مطلبو بنويسي. من که مي دونم تا برسي به اصل قضيه، کلي صغرا کبرا مي چيني . آخرشم هيچي به هيچي).

- آها . باشه باشه . ميگم ولي خوب بعضيهاشونو يادم رفته !

- بگو ديگه !

- داشتيم فيلم مشهدو مي ديديم . يکي از بچه ها گفت : راننده اسبه خيلي با حال بود! (1)

اون يکي هم ورداشته ميگه : اين فيلم - ويديو - به نسخه هاي متعدد بايد چاپ بشه ! (2)

- بيمزه! اينا کجاش تکچرخ بود ؟

- اَه ! من نمي دونم کي به تو فوق ديپلم داده؟ اصلا راجع به آي کيو چيزي شنيدي ؟

يادت باشه اينا خيلي جدي صحبت مي کردن و اولي منظورش درشکه چي بود ، دومي هم منظورش تکثير بود!

- آها !

- آها و .... 12.gif

-  ديگه ؟

-  حرف اون يکي تو شمال خيلي جالب بود : بچه ها اون گنجشکه رو ! نيگا که کرديم فهميديم منظورش دارکوبه !

حالا که اينو گفتم يادم افتاد يکي از بچه ها رو مونيتورش يه يادداشت چسبونده بود : بدون اجازه دست نزنيد ، عذر شرعي دارد !!!!!

18.gif  ديگه بگو . داره جالب ميشه.

- فعلا بسه .باشه براي دفعه بعد!
- اين شماره ها ماجراش چيه ؟
- گفتم دفعه بعد !
 

/ 0 نظر / 9 بازدید